Piracy ends where we begin

سرقت های آنلاین در حوزۀ صنعت محتوا از مشکلاتی است که امروزه تمام دنیا با آن درگیر هستند.
ما راه حل فنی برای از بین بردن این مشکل در سطح جهانی به شما ارائه می دهیم.

بیش از

30,000

سری های محافظت شده
بیش از

90,000,000

نسخه های غیر مجاز حذف شده

97.7684%

نرخ حذف AVG

هیچ

شکایت علیه کاربران